Pronájem bytu v Olomouci – 5 věcí, které by měl vědět každý olomoucký pronajímatel

Pronájem bytu v Olomouci – 5 věcí, které by měl vědět každý olomoucký pronajímatel

Stěžejní direktiva pronájmu bytu v Olomouci je každému asi jasná. Majitel postoupí byt k dočasnému používání jiné osobě, která za to platí nájemné. Z takového vztahu však vyplývají další práva a povinnosti. Abyste nemuseli trávit večery pročítáním Nového občanského zákoníku (NOZ), jež nájemní vztah upravuje, přinášíme vám stručný přehled nejdůležitějších bodů.

Pronájem bytu v Olomouci přináší zisk, ale i povinnosti

NOZ vám stanovuje více závazků než nájemci. Těmi nejzákladnějšími jsou:

 • Předat a udržovat obydlí ve vyhovujícím stavu.
 • Zabezpečit nerušené používání bytu.
 • Zajistit nutný servis související s užíváním bytu, pokud se nedohodnete jinak.
 • Dovolit nájemníkovi chovat zvíře, ale jen pokud tato skutečnost nezpůsobí neúměrné potíže.
 • Nechat nahlédnout do vyúčtování nákladů za uplynulý rok.
 • Úpravy a přestavby provádět pouze v případě, že tím nájemci nezpůsobí větší nepohodlí.
 • Bez oddalování odstraňovat nahlášené nedostatky

Nezbytný servis

 • voda, elektřina, teplo
 • fungující odpady
 • odvoz komunálního odpadu
 • osvětlení společných částí domu
 • televizní příjem
 • údržba komínů a výtahu

Co vyžadovat po nájemníkovi

 • dodržování pravidel užívání, ale i obecných konvenčních norem chování
 • oznámení zjištěné závady, již můžete odstranit pouze vy, jakožto pronajímatel
 • běžnou údržbu a drobné opravy
 • nahlášení, že k sobě nájemce přijal nového člena domácnosti 

Práva a povinnosti obou stran můžete nájemní smlouvou rozšířit nebo pozměnit, nesmí však odporovat zákonu, ani být očividně přehnané. K takovým ujednáním není přihlíženo.

Větší úpravy se svolením

Chce-li si nájemník kupříkladu nově obložit koupelnu, prosím. Ale jen s vaším písemným souhlasem a na vlastní útratu. Provedení jakékoliv změny bez vašeho souhlasu je neakceptovatelné a nájemce je povinen ihned po vašem upozornění vrátit byt do dřívějšího stavu.

Zbavit se problémového nájemníka může být na dlouhé lokte

Ujednání na neurčito končí výpovědí jednou ze stran, s tříměsíční výpovědní dobou a bez udání důvodu. Smlouva s uvedeným termínem ukončení musí zároveň obsahovat i příčiny, pro které lze vztah ukončit dříve.

3 případy, kdy můžete zasáhnout ihned

 • Nájemce svým užíváním byt poškozuje nebo svým chováním vyvolává potíže v domě.
 • Po vašem upozornění nedošlo k odstranění změn, které nájemce udělal bez vašeho souhlasu.
 • V případě nezaplacení nájmu za 3 měsíce.

Ve všech případech jste povinní nájemce písemně vyzvat k nápravě do určité lhůty.

Pokud tak neučiní, můžete přistoupit k okamžité výpovědi, kde musíte uvést důvod.

Škody způsobené třetí straně jsou největším úskalím pronájmu

Jedná se o újmu způsobenou ostatním obyvatelům domu. Kdo škodu zaplatí, se určuje podle příčiny a viníka. Většinou to ale není úplně jednoznačné. Například vytopení souseda kvůli prasklé přívodové hadičce k WC – příčina je zřejmá, ale viník? Vy máte povinnost zachovávat bytu vyhovující status, ale běžný servis by měl provádět nájemce. Spadá kontrola, popř. výměna zpuchřelé hadičky do vašich závazků, nebo ne? 

Definice drobných oprav je zakotvena ve vládním nařízení 308/2015 Sb.

Kdyby nic jiného, tohle téma si dobře nastudujte a ošetřete v nájemní smlouvě.

Základem fungujícího nájemního vztahu je dobře postavená smlouva. NOZ jeho chod upravuje, ale i tady platí – “pozdě bycha honit”. Teď už víte, na co se zaměřit při sepisování smlouvy, ale i v průběhu fungování.

Co si vy myslíte o povinnostech pronajímatele? Když pomineme zisk, není na tom lépe spíše nájemník? V komentářích se s námi i ostatními podělte, jak vnímáte nájemní vztah vy.

Marie Chudá